xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.เยียวยาโควิดผู้ประกอบการ1,000 สัญญา -เลื่อนนับสัญญา“คิงเพาเวอร์”

เผยแพร่:บอร์ด ทอท.อนุมัติขยายเวลาปรับปรุงพื้นที่ดิวตี้ฟรีให้คิงเพาเวอร์อีก 1 ปี และเลื่อนนับอายุสัญญาไปเริ่ม 1 เม.ย. 65 เหตุ “โควิด” ปิดน่านฟ้าทำผู้โดยสารหาย และยืดเวลาจ่ายค่างวดเป็น 12 เดือนให้อีกกว่า 1,000 สัญญา

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่คลี่คลายลง ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 ที่ประชุมได้มีมติขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการและสายการบินอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สนามบินของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค. 2563 จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน

ในส่วนงานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบกิจการ ณ สนามบินในความรับผิดชอบของ ทอท. ด้วยวิธีประมูลเสนอราคา กำหนดอายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563-31 มีนาคม 2574 ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญาจะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการเข้าปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าทั้งภายในอาคารผู้โดยสารหลัก และภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลต่อแผนการเปิดใช้อาคาร SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2563 แต่จากสถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลให้วัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างหลายรายการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มาทดสอบระบบไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ทำให้ภาพรวมของการทดสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ (Operation Readiness and Airport Transfer : ORAT) สำหรับอาคาร SAT-1 ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าจะสามารถทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2565

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดทำคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคตของสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ที่คาดว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึงระดับปกติของปี 2562 ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งต้องพิจารณากำหนดการเปิดใช้บริการอาคาร SAT-1 ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง รวมทั้งต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อมราคาที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดใช้งานอาคารดังกล่าวให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ต่อไป

จากสถานการณ์ข้างต้นจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนภายใต้สัญญาเดิมได้ เนื่องจากแผนดำเนินงานของผู้ประกอบการต้องติดต่อประสานกับ supplier นำเข้าสินค้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน สินค้าแบรนด์เนมหลายรายการ มีการผลิตและจำหน่ายตามฤดูกาล ความไม่ชัดเจนในการเปิดให้บริการของอาคาร SAT-1 นั้นทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการประสานกับ supplier ผู้นำเข้าสินค้าได้ อีกทั้งการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคาร SAT-1 ผู้ประกอบการอาจเข้าปรับปรุงพื้นที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ดังนั้น ทอท.จึงได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นอายุสัญญาให้สอดคล้องกับการเปิดใช้อาคาร SAT-1 เป็นในเดือน เม.ย. 2565

ในส่วนของการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำนั้น นอกจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้การเดินทางลดลงแล้ว ประกอบกับประเทศไทยได้มีการจำกัดการเปิดน่านฟ้าเป็นการทั่วไป จึงทำให้ท่าอากาศยานของ ทอท.ไม่สามารถมีผู้โดยสารมาใช้บริการได้ตามความคาดหมาย ทอท.จึงยังคงผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำต่อผู้โดยสาร (Sharing per Head) ตามที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เสนอมาในการประมูล และปรับขึ้นตามสัญญาเดิมหลังจากมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค. 2565 โดยค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำโดยรวมจะแปรผันตามจำนวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ทอท.พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ ทอท.สูงที่สุด

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 ได้มีมติอนุมัติแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท.กว่า 1,000 สัญญา ที่มีรายได้ลดลงจากสถานการณ์โควิด เนื่องจากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยประกาศจำกัดการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดย ทอท.ได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท. ซึ่งได้มีการเรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละจากยอดขายสินค้าโดยไม่เรียกเก็บผลตอบแทนขั้นต่ำ กล่าวคือ หากผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายมากหรือน้อย ทอท.จะได้ส่วนแบ่งมากหรือน้อยตามสัดส่วน

มาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมาจนถึง 31 มี.ค. 2565 รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการสำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค. 2563 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติให้แก่ผู้ประกอบการที่ร้องขอ

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่และอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการข้างต้น กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ว AOT จะเรียกเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำโดยใช้อัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของปี 2562 เป็นฐานของการคำนวณ

นอกจากนี้ ยังมีมติขยายมาตรการช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการสายการบินเพิ่มเติม เช่น การเรียกเก็บค่า Landing และ Parking ในอัตรา 50% ในส่วนของค่าเช่าและค่าใช้อาคาร หากผู้ประกอบการประสงค์เปิดขายเก็บ 50% แต่หากมีหนังสือร้องขอเพื่อปิดกิจการชั่วคราว AOT ไม่เก็บค่าเช่า และให้ผู้ประกอบการรวมทั้งสายการบินเลื่อนการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการและสายการบินสำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงเดือน ธ.ค. 2563 ตามที่ผู้ประกอบการและสายการบินร้องขออีกด้วย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...