xs
xsm
sm
md
lg

"ออมสิน" ลดดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากประจำและเผื่อเรียกพิเศษ 0.25%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"ออมสิน" ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ดอกเบี้ย MRR และ MOR เหลือ 6.495% ต่อปี พร้อมลดดอกเบี้ยเงินฝาก 0.25% เฉพาะกลุ่มเงินฝากประจำและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ แต่ยังให้คงอัตราดอกเบี้ยสลากออมสินทุกประเภท รวมถึงเงินฝากเผื่อเรียกสำหรับลูกค้ารายย่อยไว้ที่ระดับเดิม กำหนดมีผลวันที่ 7 ก.พ.นี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยภารกิจหลักสำคัญของธนาคารออมสินที่มุ่งเป็นกลไกส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การให้บริการสอดคล้องต่อภาวะเศรษฐกิจการเงิน และตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงให้ความสำคัญต่อประชาชน โดยเฉพาะธนาคารออมสินมีลูกค้ารายย่อยจนถึงระดับ SMEs เป็นจำนวนมาก ธนาคารฯ จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่ากัน 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลดลงจาก 6.745% เหลือ 6.495% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.63 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินประเภทเงินฝากประจำและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษลงอีก 0.25% แต่ยังคงภารกิจหลักส่งเสริมการออม โดยยังไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ ซึ่งมีลูกค้ารายย่อยฝากเงินและใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงเงินฝากสลากออมสินทุกประเภท ซึ่งมีผู้ฝากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท หรือเกือบ 60% ของยอดเงินฝากรวมด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...