xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียวปี 64 ให้โรงงาน 119 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2564 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินฯ เผยมี 119 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี และธงขาว-ดาวทองอีก 74 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สายปฏิบัติการ 3 เปิดเผยว่า 
ได้รับมอบหมายจากนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.ให้เป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2564 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กนอ.ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอภาคตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยปี 2564 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี และรับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 119 โรงงาน และมอบธงธรรมาภิบาลฯ ให้แก่สถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) นับจากปีที่ประเมิน (2558-2564) รวมทั้งสิ้น 74 โรงงาน สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชนและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) กล่าวเสริมว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของจังหวัดระยอง ซึ่ง กนอ.ได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และปี 2564 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 137 โรงงาน และผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) จำนวน 119 โรงงาน โดยประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 50 โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอภาคตะวันออก (มาบตาพุด) 37 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 14 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 5 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 11 โรงงาน และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับจากปีที่ประเมิน คือ 2558-2564 กนอ.จึงมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง : Gold Star Award) แก่โรงงานดังกล่าวอีก 74 โรงงาน
โดยยึดหลักการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินโรงงานร่วมกันระหว่าง กนอ. โรงงาน และชุมชน อันส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น