xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก มีผลวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและลดภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าของธนาคาร โดยปรับลด MLR MRR ลงร้อยละ 0.125 ต่อปี และ MOR ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี พร้อมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องต่อตลาดที่ร้อยละ 0.05-0.20 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่ 14 ก.พ.63 เป็นต้นไป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดภาระต้นทุนให้แก่ลูกค้าของธนาคารในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบาง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.875 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร MLR จากเดิมร้อยละ 5.00 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 4.875 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล MOR จากเดิมร้อยละ 6.75 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 6.50 ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลงร้อยละ 0.05-0.20 ต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...